Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)

Wpływ przedsiębiorstw na społeczeństwo i środowisko staje się kwestią o coraz większym znaczeniu. Nie możemy jej dłużej ignorować. W listopadzie 2022 r. Unia Europejska przyjęła nowe przepisy zebrane w Dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)

Wpływ przedsiębiorstw na społeczeństwo i środowisko staje się kwestią o coraz większym znaczeniu. Nie możemy jej dłużej ignorować. W listopadzie 2022 r. Unia Europejska przyjęła nowe przepisy zebrane w Dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Dyrektywa CSRD zrodziła się z potrzeby zapewnienia przejrzystości działalności biznesowej i ma na celu zagwarantowanie lepszej jakości informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Jest ona jednym z głównych filarów Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Czym jest Dyrektywa CSRD i dlaczego jest tak ważna z punktu widzenia przedsiębiorstw? Poniżej omawiamy tę kwestię szczegółowo.

Czym jest Dyrektywa CSRD?

Obowiązująca od 2024 r. Dyrektywa CSRD nakłada na przedsiębiorstwa wymóg przejrzystego raportowania swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście wpływu na społeczeństwo i środowisko. Dyrektywa CSRD uwzględnia trzy ważne aspekty działalności, takie jak: ochronę środowiska (Environment), odpowiedzialność społeczną (Social) oraz nadzór korporacyjny (Governance) (ESG). Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek raportowania wyników w każdym z tych obszarów zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Przykładowo: zgodnie ze standardami ESRS sprawozdania muszą obejmować emisje gazów cieplarnianych, rozkład płci na najwyższym szczeblu kierownictwa, politykę kadrową oraz zarządzanie relacjami z dostawcami. Celem Dyrektywy CSRD jest to, aby sprawozdawczość wyników niefinansowych była równie ważna jak tradycyjna sprawozdawczość finansowa oraz aby w obu przypadkach obowiązywały te same standardy jakości.

Wyjaśnienie kluczowych wymogów zawartych w Dyrektywie CSRD

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wymienia szereg istotnych wymogów, które przedsiębiorstwa muszą uwzględnić.

  • W przypadku dużych spółek giełdowych Dyrektywa CSRD wchodzi w życie w roku obrotowym 2024. Następnie jej zasięg zostanie rozszerzony również na wiele spółek, które nie podlegają obecnie dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.
  • Dyrektywa nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek gromadzenia, przetwarzania oraz publikowania dużych ilości danych i informacji. Będzie to wymagało wprowadzenia nowych systemów, procesów i struktur nadzoru korporacyjnego.
  • Potwierdzenie wyników zrównoważonego rozwoju – początkowo w ramach ograniczonego, a później uzasadnionego racjonalnymi przesłankami stopnia pewności – będzie musiał zapewnić audytor zewnętrzny.

Które firmy podlegają Dyrektywie CSRD?

Zakres obowiązywania Dyrektywy CSRD będzie stopniowo rozszerzany na różne przedsiębiorstwa. Od 2024 r. przepisy są wiążące tylko dla dużych przedsiębiorstw. Kategoria dużych przedsiębiorstw wymaga spełnienia dwóch z trzech poniższych kryteriów:

  • zatrudnienie ponad 250 pracowników;
  • roczny obrót przekraczający 50 milionów euro;
  • bilans wynoszący ponad 25 milionów euro.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nienotowanych na giełdzie rozważony zostanie inny wariant Dyrektywy CSRD, który będzie dla nich bardziej realistyczny i wykonalny. Od roku obrotowego 2026 Dyrektywa CSRD będzie obejmować także przedsiębiorstwa z sektora MŚP notowane na giełdzie, a od 2028 r. także spółki spoza UE. Przed rozpoczęciem roku obrotowego przedsiębiorstwa te będą musiały być gotowe do składania raportów zgodnie z wymogami Dyrektywy CSRD. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mają niewiele czasu na przygotowanie się do raportowania i publikowania dużych ilości nowych i bardzo szczegółowych informacji.

Dyrektywa CSRD i Rozporządzenie PPWR to wyraźny sygnał, że UE chce uczynić branżę bardziej zrównoważoną. Cieszymy się, że nasze rozwiązania w zakresie opakowań mogą wspierać realizację zamówień w handlu elektronicznym w kontekście dążenia do bardziej zrównoważonej działalności.

Richard Nijboer  | Director Sales and Services

Co Dyrektywa CSRD oznacza dla Twojej firmy?

Dyrektywa CSRD nakłada na duże przedsiębiorstwa w Holandii wymóg przekazywania co roku informacji na temat swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zależności od wielkości organizacji wymóg ten obowiązuje już od roku obrotowego 2024. Część dużych przedsiębiorstw podlega już obowiązkowi składania sprawozdań na mocy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji niefinansowych (NFI). Zamiast skupiać się wyłącznie na wskaźnikach finansowych, przedsiębiorstwa zaczną również bardziej zwracać uwagę na swój wpływ na klimat.

Na mocy Dyrektywy CSRD i Rozporządzenia PPWR przedsiębiorstwa będą musiały w większym stopniu skoncentrować się na swoim wpływie na środowisko. Firma Sparck oferuje wsparcie w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Korzystanie ze zautomatyzowanego rozwiązania pakującego oznacza:

Less environmental impact by replacing material usage

Ograniczenie emisji CO2:
Nasze rozwiązania pakujące CVP Impack i CVP Everest wykorzystują inteligentne technologie do osiągnięcia celu zrównoważonego pakowania zamówień. Wykonując pudełka na wymiar, można zmniejszyć ich objętość nawet o 50%. Przynosi to ograniczenie transportu, ponieważ możliwe jest przewiezienie jednorazowo większej liczby paczek, co wiąże się z ograniczeniem wpływu na środowisko.

Reduce DIM weight

O 30% mniejsze zużycie tektury:
Nasze rozwiązania wykorzystują mniejszą ilość tektury do pakowania zamówień, co oznacza oszczędności zużycia na poziomie nawet do 30%. Wiąże się to z ograniczeniem nie tylko emisji dwutlenku węgla, ale także ilości pustej przestrzeni w każdym wysyłanym pudełku.

Poprawa wizerunku:
Na świecie 55% klientów kupujących przez Internet twierdzi, że jest skłonnych zapłacić więcej za produkty firm, które dążą do ograniczenia swojego wpływu na środowisko. Wykazując zaangażowanie swojej firmy w zrównoważony rozwój, możesz zwiększyć sprzedaż. Firma Sparck zapewnia wsparcie w produktów oraz budowie ekologicznego wizerunku firmy.

RELIABILITY

Ergonomiczne pakowanie:
Nasze rozwiązania uzyskały szereg certyfikatów potwierdzających zmniejszenie obciążenia siły roboczej.

Korzystne warunki pracy:

Nasze rozwiązania można szybko skalować w górę i w dół, co pozwala na zapewnienie wszystkim pracownikom niezmiennie najwyższego komfortu pracy.

Wykorzystanie tektury pochodzącej z recyklingu:
Nasza tektura w całości nadaje się do recyklingu, co pomaga w prowadzeniu działalności w obiegu zamkniętym. W ramach wspierania zrównoważonego rozwoju rozwiązanie może być również zasilane tekturą pochodzącą z recyklingu.

Wszystkie wymienione korzyści oznaczają także możliwość odpowiedniego przygotowania się na wejście w życie nowych przepisów.


Porozmawiajmy o pakowaniu!

Select your location/language